За нас

bfsРегионална фармацевтична колегия е съсловната организация на магистър-фармацевтите в България по смисъла на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, която осъществява упражняването на дейността на Българския фармацевтичен съюз на територията на област Стара Загора. Тя е самостоятелно юридическо лице, отделно от своите членове, от останалите регионалните фармацевтични колегии в страната и от Българския фармацевтичен съюз, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора. Районите, включени в териториалния обхват на Регионалната фармацевтична колегия са както следва: общини: Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Мъглиж, Павел баня, Раднево, Гълъбово.

Регионалната фармацевтична колегия:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси на регионално равнище;
2. упражнява контрол по спазването на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, Устава на Български фармацевтичен съюз и този Устав от членовете си;
3. упражнява контрол по спазването на правилата за добра фармацевтична практика;
4. създава и води регионален регистър на членовете си;
5. съставя актове за нарушения, извършени от членовете й, предвидени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и дава препоръки за отстраняването им;
6. разглежда жалби и налага санкциите предвидени в чл. 37 от Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите;
7. организира, координира и провежда обучение на своите членове;
8. участва със свои представители в работата на Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
9. осъществява сътрудничество с други сродни организации и институции в страната и в чужбина;
10. подпомага своите членове съгласно този Устав;
11. извършва други дейности, предвидени в Устава и Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

Органи на Регионалната фармацевтична колегия са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Контролна комисия;
4. Комисия по етика и качество.

Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се състои от всички членове на Колегията. Тя се управлява от Управителен съвет , който се състои от председател, заместник-председатели, секретар и четирима членове. Контролната комисия:
1. контролира законосъобразността и съответствието с Устава на взетите от Управителния съвет на Колегията решения и тяхното изпълнение;
2. представя пред Общото събрание отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
3. при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз или свиква Общото събрание на Колегията.

Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия:
1. следи за спазването на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията “магистър-фармацевт”;
2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
3. осъществява и други функции, възложени й от Общото събрание.