Предстои отваряне на процедура за Кандидатстване по ОП „Развитие на селските райони 2014-2020“

Уважаеми колеги,
Информираме  Ви,  че Програмата  за  развитие  на  селските  райони 2014 –2020 г.ще отвори подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. В тази подмярка ще се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към :
развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейност и и услуги базирани на ИТ и др.)
Бенефициенти могат  да  бъдат микропредприятия (аптеките  са  микропредприятия), регистрирани  като  еднолични  търговци  или  юридически лица  по  Търговския  закон, Закона за кооперациите , както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите  трябва  да  имат  седалище/клон  или  съответно  постоянен  адрес  за
физическите лица на територията на селски район.
Детайлна информация за :

Допустими разходи

Условия за допустимост на проектите
и кандидатите

Помощ при кандидатстване
Можете да откриете на следните линкове:

http://eufunds.ruse.biz/?s=%D1%81%D1%
80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%
B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D
0%B4%D0%BC%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B0+6.4.1

https://evroprogrami.com/finansirashti

programi/razvitie

na

selskite

rayoni/predstoyashti

programi/myarka

6

4

investitsionna

podkrepa

za

nez/

или да се обърнете към
Дирекция  „Развитие  на
селските  райони”  на  e

mail:
rdd@mzh.government.bg
Крайният    срок
за  подаване  на  проектните  предложения
ще  бъде  допълнително
уточнен, следете горепосочените сейтове.
Управляващ орган
на Програмата за развитие на
селските райони е Дирекция „Развитие
на селските райони” при Министерството на земеделието и храните.