Покана за IV Редовен Конгрес на БФС

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА IV-ТИ (ЧЕТВЪРТИ) РЕДОВЕН ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

С решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз от 03.04.2013г., взето на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите (ЗСОМФ) и чл.10 във връзка с чл. 16, ал. 2, т. 1 от Устава на БФС, се свиква редовно заседание на Конгреса на БФС, както следва:
Дата: 28-29 юни 2013г.
Място на провеждане: гр. София, Национален дворец на културата, зала № 6
Час на провеждане: 09.00 часа
Дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БФС, на Контролната комисия на БФС, на Комисията по етика на БФС и на Комисията по качество на БФС в периода м. март 2010г. – м.юни 2013г. по смисъла на чл. 8, т. 4 от ЗСОМФ;
2. Стратегически цели за работа на БФС за периода 2013г. -2016г;
3. Избор на Председател на Управителния съвет на БФС;
4. Избор на заместник-председатели на Управителния съвет на БФС;
5. Избор на главен секретар на Управителния съвет на БФС;
6. Избор на членове на Управителния съвет на БФС;
7. Избор на председател и членове на Контролната комисия на БФС;
8. Избор на председател и членове на Комисията по етика на БФС;
9. Избор на председател и членове на Комисията по качество на БФС;
10. Изменение и допълнение на Устава на БФС;
11. Приемане на заключителна декларация на Конгреса.
Настоящата покана се публикува в един централен ежедневник на основание чл. 10, ал. 2 от Устава на БФС и на официалната интернет страница на БФС. Материалите, свързани с въпросите от дневния ред на Конгреса, ще се предоставят на РФК и ще се публикуват в официалния сайт на БФС най-късно до две седмици преди датата на Конгреса. По силата на чл. 10, ал. 6 от Устава на БФС, Конгресът разглежда и взема решения само по въпроси, включени и приети в дневния ред.