ПОКАНА

    

П о к а н а

           На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора,

Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Редовно общо събрание на 15.12.2017 г. / петък /, от 18:00 часа в конферентна зала на х-л Мериан Палас , гр. Стара Загора, бул.“Руски“ №8, при следния:

               Дневен ред :

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 21.02.2016 г.-15.12.2017 г.
  2. Промяна в Устава на РФК – Стара Загора.
  3. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

               Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията. В случай на обективна невъзможност за лично присъствие, всеки член може да гласува чрез представител, който е член на Регионалната фармацевтична колегия, само чрез изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член на РФК .