Отворено писмо до политическите партии и коалиции

БФСизх. № 075/ 30.04.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

ФАРМАЦЕВТИТЕ ИЗПРАТИХА ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ

Председателят на Българския фармацевтичен съюз изпрати отворено писмо до политическите партии и до президента Плевнелиев, съдържащо позицията на фармацевтите по най – съществените проблеми на лекарствоснабдяването в България. Преди приемането на програмния документ от управителния съвет на съсловната организация на 25.04.2013г., БФС изпрати покана до основните партии, участници на изборите, за обсъждане на програмите им в областта на фармацията. БФС е сериозно обезпокоен от липсата на интерес от страна на политическите сили и на експертни становища в областта на лекарствената политика в проведените до момента диспути на тема здравеопазване. Това наложи изработването от фармацевтите, като познаващи най – добре механизмите на фармацевтичния сектор, на предожения за промени в областта на фармацията, които да бъдат припознати от всички политически сили. Отвореното писмо съдържа редица основни и конкретни мерки, които да гарантират балансирана система на лекаствоснабдяване, основана на качествена, сигурна и достъпна фармацевтична грижа за пациентите. БФС припомня, че липсата на ясна лекарствена политика и безпрецедентното либерализиране на пазара, проведено през последните 10 години, доведоха до безконтролно повишаване на цените на лекарствените продукти и лишаване на фармацевтите от ролята им на фактор в системата, като се създадоха вертикално и хоризонтално интегрирани структури. БФС, за пореден път, настоява, че обслужването на корпоративните интереси от страна на законодателната и на изпълнителната власт водят само до задълбочаване на проблемите в сектора. Въпреки че, в известна степен е късно, фармацевтите отново призовават политиците да се приложат предлаганите от професионалистите реформи, които могат да предпазят пациенти и фармацевти от пълното им подчинение на бизнес интересите на няколко олигополни структури в страната.

 

БФСизх. № 074/ 30.04.2013г.

ДО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И
КОАЛИЦИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ

С настоящото, Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз (БФС), в качеството му на законова съсловна организация на магистър-фармацевтите в Република България, се обръща към всички политически партии и коалиции, заявили участие в предстоящите избори за народно събрание, с предложение за основополагащи принципи и мерки за провеждане на национална лекарствена политика, основана на добрата фармацевтична практика и най – висока степен на закрила на пациентите.
БФС призовава всички отговорни политически сили, които имат желание да подобрят системата на лекарствоснабдяването в България, да се обединят около следния основен принцип:

* Осигуряване на адекватен достъп до лекарствени продукти, при съблюдаване на качеството на фармацевтичните услуги, целящ безопасност и рационална употреба на лекарствените продукти.

Отчитайки с тревога липсата на ясни позиции и експертни предложения в областта на фармацията, БФС предлага на политическите партии приемането на следните конкретни мерки за повишаване на качеството на фармацевтичните услуги при баланс на интересите:

* Въвеждане на ефективна нормативна забрана на вертикалната и хоризонтална интеграция, чрез която юридически и/или физически лица притежават и/или участват в предприятия за производство (внос) / търговия на едро и на дребно с лекарствени продукти. Обръщаме внимание, че забраните трябва да обхващат всички възможни форми на свързаност на лицата по действащото законодателство;
* Реформиране на системата на ценообразуване чрез регулиране на отстъпките от крайните цени на лекарствените продукти по лекарско предписание и ефективно служебно рефериране на цените;
* Премахване на ДДС върху сделките с лекарствени продукти;
* Възстановяване на гаранцията за лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК, като част от основния пакет дейности по Закона за здравното осигуряване;
* Нормативно регулиране на механизми, които да гарантират, че контролът на разпространението на лекарствени продукти се осъществява само от магистър-фармацевти;
* Стимулиране качеството на фармацевтичните услуги чрез Правилата за добра фармацевтична практика;
* Създаване на подходящи мерки за стимулиране разкриването на аптеки в малки и непривлекателни населени места и населени места със затруднен достъп;
* Въвеждане на механизми, посредством които да се гарантира достъпа до фармацевтични услуги, лекарствени продукти и фармацевтични грижи, заплащани напълно или частично с публични средства;
* Държавата и общините да гарантират разкриване на поне една денонощна аптека в населените места с население над 20 000 души;
* Въвеждане на географски и демографски критерии за гарантиране на достъпа до фармацевтични услуги, лекарствени продукти и фармацевтични грижи;
* Разписване на функциите на магистър-фармацевтите с призната специалност „клинична фармация” по активно участие в определянето и приложението на лекарствената терапия в болничните лечебни заведения;
* Организиране на съвместни публични програми (кампании) с участието на МЗ, БФС, БЛС, БЗС и национално представените пациентски организации за популяризиране сред населението на рационалната лекарствена употреба, борбата срещу фалшифицираните лекарствени продукти и незаконните канали за разпространение на лекарствени продукти;
* Осъществяване на прозрачен публичен контрол върху дейностите от областта на лекарствоснабдяването с участието на съсловната организация;
* Предотвратяване на зависимости и конфликт на интереси от страна на длъжностните лица в системата на държавните органи, натоварени с функции в областта на здравеопазването;
* Участие на съсловната организация с нейни представители в колективните органи на управление на здравеопазването;
* Възпрепятстване създаване и функционирането на предприятия с господстващо положение в областта на търговията на дребно на лекарствени продукти;
* Въвеждане на нормативна уредба, позволяваща продажба на лекарствени продукти между търговци на дребно, получили разрешение за разкриване на аптека на територията на страната, без възможност за осъществяване на износ и при условие, че се гарантира проследимостта на продуктите.

Във връзка с гореизложеното, Управителният съвет на БФС се обръща към вас с искане да заявите недвусмислено подкрепата си за позицията на съсловната организация, основана на реформиране на качеството на фармацевтичните услуги.

Като оставаме в очакване на вашия отговор, приемете нашите поздрави.

Прието на заседание на УС на БФС на 25.04.2013г.