Извънредно изборно общо събрание на РФК Стара Загора

П о к а н а

           На основание чл. 8, ал.1 от Устава на РФК – Стара Загора , Управителния съвет при РФК – Стара Загора свиква Извънредно изборно общо събрание на   09.12.2016г. / петък /, от 18:00 часа в Зала 1 на Хотел Верея, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” 100, при следния:

               Дневен ред :

  1. Освобождаване от длъжност на член на Контролната комисия и избор на нов.
  2. Освобождаване от отговорност за дейността на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия за периода 17.02.2013г. – 21.02.2016г.
  3. Други въпроси от компетентността на ОС на РФК – Стара Загора.

      Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията. В случай на обективна невъзможност за лично присъствие, всеки член може да гласува чрез представител, който е член на регионалната фармацевтична колегия, само чрез изрично писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член на РФК.