Искане на БФС за свикване на заседание на ВСФ

ЛогоУправителният съвет на Български фармацевтичен съюз (БФС) отправи искане за свикване на заседание на Висш съвет по фармация (ВСФ) със следния проект за дневен ред:

1. Обсъждане изготвянето на проекти и приемане на нормативни актове в областта на фармацията;
2. Изработване на проект на Концепция за национална лекарствена политика;
3. Разни.

Основно правомощие на ВСФ по чл. 16, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗСОМФ е да дава становища относно основните насоки и приоритети в областта на фармацията и проекти на нормативни актове, свързани с фармацията.

Източник: www.bphu.org