Водеща новина

Уважаеми колеги,

На 01.04.2018 година в „Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“  към чл.33 е добавена алинея 4, която гласи :

„При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на Българския фармацевтичен съюз. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по чл. 35.“

Ето защо в резултат на постъпило писмо от директора на РЗОК и в изпълнение на изискването на чл.33, ал.4, Управителния Съвет на РФК – Стара Загора взе решение да стартира процедура по публично набиране на Експерти сред членовете на РФК – Стара Загора.

Необходими са Експерти за градовете Стара Загора , Казанлък, Гълъбово, Раднево и Чирпан.

Кандидатите трябва да отговорят единствено на изискването да са редовни членове на Регионална фармацевтична колегия – Стара Загора.

В срок до 15.05.2019 година, кандидатите трябва да изпратят на е-mail: rfk_stzagora@abv.bg кратко мотивационно писмо, с което да обосноват желанието си за включването в списъка с Експерти съгласно чл. 33, ал.4 от УРСДОЗЛП по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ“

 

УС на РФК – Стара Загора

 

ПЛС, заплащан от НЗОК

ПЛС, заплащан от НЗОК

Справочник аптеки

Справочник аптеки

Галерия

Галерия